ภาวะผู้นำและแรงจูงใจที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้นำชุมชน (อนาวิน กอประเสริฐสุด)

ภาวะผู้นำและแรงจูงใจที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้นำชุมชน

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นายอนาวิน กอประเสริฐสุด
ปีการศึกษา 2566