ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.