ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต