ประกาศ กำหนดการและแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ด้วยสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้กำหนดการสอบประมวลความรู้  (สอบข้อเขียน)
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.