ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต