ทางสำนักหอสมุดจัดอบรมเรื่อง”เทคนิคการค้นข้อมูลเพื่อวิจัยให้ตรงใจ”

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
โดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช
บริษัท EBSCO Information Service
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/vRhfnf5nhRUzbr1MA หรือ สแกน QR Code

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต