คำสั่ง : แต่งตั้ง คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ดำรงตำแหน่ง คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป