คำสั่ง : แต่งตั้งคณบดีกิตติคุณและรักษาการคณบดี สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป