ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ