ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 15 มกราคม 2567

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสมัชชา นิจอาคม
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของคุณสมัชชา
Time: Jan 15, 2024 10:00น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96690134137?pwd=dDljR041QmJFMjJaMnpSRjRueFNZZz09

Meeting ID: 966 9013 4137
Passcode: 123456