ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 5 มกราคม 2567

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณภัครธรณ์ เอี่ยมอำภา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณภัครธรณ์
Time: Jan 5, 2024 13:00น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96450969322?pwd=ejh1by82TEFmZFZhTzlNMTdrVTVTZz09

Meeting ID: 964 5096 9322
Passcode: 123456