ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 5 มกราคม 2567

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณฐนัตถ์ สุวรรณานนท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณฐนัตถ์
Time: Jan 5, 2024 15:00น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96450969322?pwd=ejh1by82TEFmZFZhTzlNMTdrVTVTZz09

Meeting ID: 964 5096 9322
Passcode: 123456