ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 26 ธันวาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณจิรกิตติ์ อรุณสวัสดิ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของ คุณจิรกิตติ์
Time: Dec 26, 2023 13:00น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94033574577?pwd=TDdWdlRjSXA1VktLZTZOWVN3bFA3UT09

Meeting ID: 940 3357 4577
Passcode: 123456