ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤศจิกายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ ร.ต.ท.หญิงอริศรา และ ร.อ.เชษฐ์สกุล
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

Topic: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.ท.หญิงอริศรา และ ร.อ.เชษฐ์สกุล
Time: Nov 3, 2023 09:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96233116646?pwd=U041SmxZYWFaYlQxbjhSbUgrZWFCUT09

Meeting ID: 962 3311 6646
Passcode: 1234