ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 26 ตุลาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณยุทธชัย รำไพวรรณ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Time: Oct 26, 2023 15:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92929430033?pwd=UGhOclptOGNSRStTQ1VSbHhrNTBTdz09

Meeting ID: 929 2943 0033

Passcode: 123456