ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 11 สิงหาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณศรัณย์รัชต์ รัตนพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณศรัณย์รัชต์ รัตนพันธ์
Time: Aug 11, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92958311375?pwd=QjhWdWtPT2V3OTBuRExiZCtoaFh3dz09

Meeting ID: 929 5831 1375
Passcode: 123456