ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 7 กรกฎาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวรพล ถังทอง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณวรพล ถังทอง
Time: Jul 7, 2023 09:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97777658624?pwd=NElxNUoxYmdRcHIyM1pPWVdaQ2VjQT09

Meeting ID: 977 7765 8624
Passcode: 123456