ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวิรัตน์ พุ่มพวง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 – 19.30 น.

Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jul 10, 2023 18:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92331482841?pwd=TnYxd09ibUk5VlM0WU9TRGIxam1sZz09

Meeting ID: 923 3148 2841
Passcode: 123456