ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 14 กรกฎาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณศรัณย์รัชต์ รัตนพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา  13.00 – 14.00 น.

Topic: สัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของคุณศรัณย์รัชต์ รัตนพันธ์
Time: Jul 14, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95573214868?pwd=RTZveU9wZU4zemc5ZDkvR0Z3djUvQT09

Meeting ID: 955 7321 4868
Passcode: 123456