ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 29 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ และคุณอภิชาต วรรณกูล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น.

Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jun 29, 2023 18:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96035849583?pwd=L1pCOWhxeTNrMnk3VG1aemc5YWhTZz09

Meeting ID: 960 3584 9583
Passcode: 123456