ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 23 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของพลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น.

Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของพลเอกสุรสิทธิ์
Time: Jun 23, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97021600318?pwd=YVIrTWZ5OG5VQ09nZk52NEVRbVhKQT09

Meeting ID: 970 2160 0318
Passcode: 123456