ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 13 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณชลิดา กันหาลิลา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น.

Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jun 13, 2023 18:00 น.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92579293896?pwd=S2xtcUs2MHFUL1k5cWlRZU4wY28wdz09

Meeting ID: 925 7929 3896
Passcode: 123456