ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 17 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.

Topic: สอบเค้าโครงคุณสหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์
Time: Jun 17, 2023 เวลา 09:30 น.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94046220971?pwd=S2ZLc0NtWjRrTnFqcmM4NTJQemUxQT09

Meeting ID: 940 4622 0971
Passcode: 123456