ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณพิจักษณ์ จันทวิโรจน์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.

Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของคุณพิจักษณ์ จันทวิโรจน์
Time: Jun 2, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97733496207?pwd=RlEzdlo4UWNObFFFU2E4S250SHgzQT09

Meeting ID: 977 3349 6207
Passcode: 123456