ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พลเอกนพดล ฟักอังกูร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jun 2, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97733496207?pwd=RlEzdlo4UWNObFFFU2E4S250SHgzQT09

Meeting ID: 977 3349 6207
Passcode: 123456