ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ นางอุบลรัตน์ ชื่นสมานศรี
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 19 พฤภาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: May 19, 2023 15:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96352126233?pwd=RDR3VVgwYlhtaklQOGlWVUFNajBwUT09

Meeting ID: 963 5212 6233
Passcode: 123456