ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา  15.00 – 16.30 น.

Topic: สัมมนาโครงร่าง
Time: May 12, 2023 15:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91343057790?pwd=YmQ4QTNVaFdSaEJrMHM1aWFQOHJOUT09

Meeting ID: 913 4305 7790
Passcode: 123456