ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 6 พฤษภาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณพลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: May 6, 2023 18:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92269082273?pwd=VXdodndETkE0SGx3bng0MmIvQ0svdz09

Meeting ID: 922 6908 2273
Passcode: 123456