ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 5 พฤษภาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณธวัช พุ่มดารา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 5 พฤภาคม 2566 เวลา 16.00-18.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: May 5, 2023 16:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93018956861?pwd=bjlnMW9rNEFrSDV2TW54TVdvZGNMQT09

Meeting ID: 930 1895 6861
Passcode: 123456