ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 29 เมษายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณอภิชาต วรรณกูล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Apr 29, 2023 18.00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91958263260?pwd=SDBiRTg5eG1mUkUvTUgwT3lrOU1pUT09

Meeting ID: 919 5826 3260
Passcode: 123456