ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 28 เมษายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณธราธร คุณชนก
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฏีนิพนธ์ คุณธราธร คุณชนก
Time: Apr 28, 2023 13.00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92209085476?pwd=Z3I4TzRnV1Eva3JnR05HVjhKYmJNUT09

Meeting ID: 922 0908 5476
Passcode: 123456