ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 10 มีนาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณชลิดา กันหาลิลา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Mar 10, 2023 13.00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95975772841?pwd=UDRHWldIVHg5bTkxd0g1Q3FLeTdiZz09

Meeting ID: 959 7577 2841
Passcode: 123456