ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของพลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง และคุณสัณหพร เตชะเสน
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  09.00 – 12.00 น.

Topic: สัมมนาโครงร่าง
Time: Feb 17, 2023 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93521572000?pwd=eGZ4VnYyYlE5djEyZzBpSEIxcHp0dz09

Meeting ID: 935 2157 2000
Passcode: 123456