ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณธราธร คุณชนก (สัมมนาโครงร่าง)
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  15.00 – 16.30 น.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94546342522?pwd=L0taTSthMzBpcUJuYkhuVm00Vkhidz09

Meeting ID: 945 4634 2522
Passcode: 123456