ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณไพศาล ขุนวิเศษ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Feb 10, 2023 13.00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94546342522?pwd=L0taTSthMzBpcUJuYkhuVm00Vkhidz09

Meeting ID: 945 4634 2522
Passcode: 123456