ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 20 มกราคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอัศกร ปานเพชร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Jan 20, 2023 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97292415794?pwd=NG44ZlRCTmJKNk0yTGlmeFRiNnBVdz09

Meeting ID: 972 9241 5794
Passcode: 123456