ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 23 ธันวาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของพลเอก สุรพล อุดมชัยรัตน์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.30 น.

Topic: สัมมนาป้องกัน พลเอก สุรพล

Time: Dec 23, 2022 15:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94847595512?pwd=ck9Fb3hnQ3k1dHBRdjZJbTl4dDJJQT09

Meeting ID: 948 4759 5512

Passcode: 123456