ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณไพศาล ขุนวิเศษ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา  13.00 – 14.30 น.

Topic: สัมมนาป้องกัน คุณไพศาล
Time: Nov 11, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96520919644?pwd=NkV6bHhJbGNOdE5rSzFkZjlJeHJWZz09

Meeting ID: 965 2091 9644
Passcode: 123456