ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของพลเอก นพดล ฟักอังกูร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา  15.00 – 16.30 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Time: Nov 4, 2022 15.00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91518940944?pwd=dEc1TzA5VlhnMzhISjgrelpHTHpJUT09

Meeting ID: 915 1894 0944

Passcode: 123456