ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอัญชลินทร์ สิงห์คำ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Time: Nov 4, 2022 13.00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91518940944?pwd=dEc1TzA5VlhnMzhISjgrelpHTHpJUT09

Meeting ID: 915 1894 0944

Passcode: 123456