ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5 สิงหาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณปรียวาจ บัวพุด
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา  13.00 – 14.30 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Time: Aug 5, 2022 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92811997296?pwd=YXBEQmxrOENUOXVpSmZMV1ZXSTE2dz09

Meeting ID: 928 1199 7296
Passcode: 123456