ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 21 กรกฎาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณภูมิณวัธน์ ตั้งศรีพูลผล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา    13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Time: Jul 21, 2022 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93136462404?pwd=Q1ZuUnpaNTkwOUVMcFAzelZzajNLQT09

Meeting ID: 931 3646 2404

Passcode: 123456