ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 8 กรกฎาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ เรือโทหญิง ภัทราภรณ์ ผ่องแผ้ว
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
Time: Jul 8, 2022 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93602215743?pwd=Tmd1b3B0QXM0MnRsQWpQTWlOczhrZz09

Meeting ID: 936 0221 5743
Passcode: 123456