ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 10 มิถุนายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณวรวรรณ เอกพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา    13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jun 10, 2022 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94076343369?pwd=OW5hUkl2bFdQemNRNlNTK0RpenZRdz09

Meeting ID: 940 7634 3369
Passcode: 123456