ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 1 เมษายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณปวิช อุดมรัตนชัยกุล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา     13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Apr 1, 2022 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81879157088?pwd=eHF4Zm1NQWhrSEl5cjl4eXVpTFJzdz09

Meeting ID: 818 7915 7088
Passcode: 123456