ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 14 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณพิจักษณ์ จันทวิโรจน์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา      13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Jan 14, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86145392510?pwd=bEcxdlhnZTFSZWJTTEFKOSs4N0EvZz09

Meeting ID: 861 4539 2510
Passcode: 123456