ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ เรือตรีหญิง ภัทราภรณ์ ผ่องแผ้ว
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา      15.00 – 16.30 น.

Topic: สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Time: Jan 7, 2022 15:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86102244410?pwd=UTBWVXhDNE16R0I1RERuMWxwMFY3UT09

Meeting ID: 861 0224 4410

Passcode: 123456