ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5 พ.ย. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พลเอก นพดล ฟักอังกูร
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครง
Time: Nov 5, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82516499960?pwd=YWVocUpEd0YxR2FNOXkxSXlNeWN1UT09

Meeting ID: 825 1649 9960
Passcode: 123456