ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 14 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณวรวรรณ เอกพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น.

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86145392510?pwd=bEcxdlhnZTFSZWJTTEFKOSs4N0EvZz09

Meeting ID: 861 4539 2510
Passcode: 123456