ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 29 ต.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ นายจิรกิตติ์ อรุณสวัสดิ์ และ นายวรพล ถังทอง
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.

Topic: สอบเค้าโครง
Time: Oct 29, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84104836974?pwd=NW5RT0hHUjJzSzZtdDhUSW8xbVZWQT09

Meeting ID: 841 0483 6974
Passcode: 123456